Semangat Moderasi dalam “Watsiiqoh Al-Ikhwah Al-Insaniyah Min Ajli As-Salaam Al-‘Alamy Wa Al-‘Aisy Al-Mustarok”

  • Achmad Subkhan

Abstract

Peran para tokoh agama sangat penting dalam upaya mewujudkan perdamaian Dunia. Momen bersejarah terjadi pada bulan Februari 2019, Syeikh Ahmad Thayyib dan Paus Fransiscus membuat sebuah dokumen perdamaian “Watsiiqoh Al-Ikhwah Al-Insaniyah Min Ajli As-Salaam Al‘Alamy Wa Al-‘Aisy Al-Mustarok”. Karya tulis ini bertujuan untuk menelaah dokumen perdamaian tersebut berkaitan dengan moderasi beragama. Bagaimana semangat moderasi yang terdapat dalam dokumen tersebut? Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, serta teknik analisis isi menemukan bahwa di dalam dokumen tersebut terdapat diktum-diktum semangat moderasi. Berdasarkan penelitian, ditemukan semangat moderasi dalam dokumen yaitu agar setiap pemeluk agama sadar tentang tujuan diciptakannya, kembali kepada ajaran otentik agama yang menganjurkan perdamaian dan tidak melahirkan paham ekstrimis dan radikalis, moderat merupakan indikator pemahaman agama yang paripurna, dan keyakinan agama merupakan hal berkaitan dengan kerelaan.

Published
2019-10-28